Message Language Search
×

A BVS Industrie-Elektronik GmbH Általános beszerzési feltételei (ÁBF) Állapot: 2017. május

1. Hatály<br/> Az alábbi beszerzési feltételek áruk és anyagok adásvételére érvényesek, ideértve a speciálisan fejlesztett vagy a BVS szükségleteire szabott komponenseket, termékeket vagy alkatrészeket, valamint a szolgáltatásokból eredően keletkező áruszállítás tárgyaira (a továbbiakban átfogóan: árucikk), valamint a szolgáltatások vételére (továbbiakban átfogóan: szolgáltatások) érvényesek. Ezek képezik a BVS Industrie – Elektronik GmbH (a továbbiakban: megrendelő) és a mindenkori szerződő felek (a továbbiakban: szállító) között létrejött szerződést, amennyiben ettől nem térnek el az egyes szerződési szabályozások. Ezennel kifejezetten ellentmondunk a szállító ettől eltérő szerződési feltételeinek; általános üzleti, beszerzési és/vagy szervizfeltételeinek. Ezek csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha a megrendelő kifejezetten írásban elfogadta ezek alkalmazását. Az áruszállítások és szolgáltatások fenntartás nélküli elfogadása vagy az áruszállítások és szolgáltatások fenntartás nélküli kifizetése nem jelenti a szállító értékesítési feltételeihez történő hozzájárulást. A megrendelés szövege vagy a megrendelésben felsorolt dokumentumok szövege és az alábbi beszerzési feltételek szövege közötti ellentmondás esetén a megrendelés szövege vagy a megrendelésben felsorolt dokumentumok szövege irányadó.

2. Megrendelések<br/> 2.1 A megrendelő megrendelése írásban, szöveges formában vagy elektronikus adatcsere továbbításával történik. Amennyiben a megrendelés szöveges formában – faxon vagy e-mailben történik, az azt kiállító vállalatnak és az azt kiállító személynek egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. A megrendelés a megrendelő űrlapon tett megfelelő megjegyzés és sajátkezű aláírás esetén érvényes.

2.2 A szállító összes iratának tartalmaznia kell a folyamatszámot, a megrendelés/megbízás dátumát, valamint a megrendelő által adott, ill. közölt cikkmegnevezést, cikkszámot és/vagy szolgáltatásmegnevezést.

2.3 A megrendelő által adott megrendelés két héten belül visszahívható, amennyiben a szállító a megrendelést annak beérkezését követő két napon belül legalább ugyanolyan formában nem fogadta el. Ugyanez vonatkozik a szállítási lehívásokra.

2.4. A mindenkori megrendelés és/vagy szállítási lehívás módosítása és kiegészítése csak írásos formában érvényes. A megrendelésben feltüntetett összes feltétel specifikáció, szabvány és egyéb dokumentum a megrendelés tartalmát képezi.

2.5 Amennyiben a megrendelő a megrendelés tárgyának módosítását kéri, akkor a szállító köteles írásban vagy szöveges formában haladéktalanul közölni az esetleges többletköltséget, illetve árcsökkenés és határidőt érintő változásokat.

3. Pótalkatrészekre vonatkozó szállítási kötelezettség<br/> A szállító köteles a szállítás azon tárgyait, amelyek a megrendelő által a végfelhasználó számára kínált árucikkek részét képezik, pótalkatrészként megfelelő piaci áron szállítani az első megrendelést követő legalább két évig, amennyiben az egyes esetekben nem született ettől eltérő megállapodás.

4. Árak; fizetés; tulajdonjog átszállása<br/> 4.1 Az árucikkekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó összes árat szerződésben kell rögzíteni, és ezeknek rögzített áraknak kell lenniük, amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás.

4.2. Amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás, a fizetendő ár (i) általános forgalmi adó nélkül és (ii) az összes csomagolási, csomagolásszolgáltatási, szállítási, fuvarozási, biztosítási és áruszállítási költséggel együtt, és minden olyan egyéb költséggel és esetlegesen keletkező díjjal értendő, amely az árucikk és vagy szolgáltatás megvételével összefüggésben keletkezik. A megállapodott árak tartalmazzák az esetleges környezeti hatások és az ezek következtében keletkező fagy-, hó-, hő okozta és vízkár ellen szükséges intézkedéseket, valamint az ilyen károk megszüntetésére irányuló, esetlegesen szükséges intézkedéseket.

4.3 A megrendelt szolgáltatások fizetése alapvetően a megfelelő számla beérkezése után 30 napon belül történik. Ez eltérő, egyéni fizetési megállapodás fennállása esetén nem érvényes.

4.4 Hibás szolgáltatás esetén a megrendelő jogosult értékarányos módon visszatartani a fizetést az előírásszerű teljesítésig.

4.5 A szállító a megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül – amelyet a megrendelő méltánytalan módon nem tagadhat meg – nem jogosult átruházni a megrendelővel szembeni követeléseit vagy pedig harmadik személlyel beszedetni azokat. Meghosszabbított tulajdonjog fenntartás esetén a hozzájárulás megadottnak számít.

4.6 Amennyiben a szerződésben nem történt ettől eltérő megállapodás, az árucikk tulajdonjoga vagy részszállítás esetén az árucikkrész tulajdonjoga (i) ennek kifizetésekor vagy (ii) ennek a megállapodott árucikk-átvevőhelyre történő szállításakor száll át a BVS-re, amelynek során a korábbi időpont irányadó (tulajdon átszállás). Amennyiben az árucikkek vagy az árucikkek egy részének tulajdonjoga átszállt BVS-re, de az árucikkek még a szállító birtokában vannak, akkor a szállító köteles az árucikkeket egyértelműen megjelölni az A BVS tulajdonaként és az egyéb értéktárgyaktól megfelelően elkülönítve őrizni.

5. Oltalmi jogok<br/> 5.1 A szállító felel harmadik személy olyan igényeiért, amelyeket az árucikkek szerződésszerű felhasználásakor oltalmi jogok és oltalmijog-bejelentések (oltalmi jogok) megsértése alapján támasztanak. A szállító a megrendelőt az ilyen oltalmi jogok használatából eredő összes igény alól mentesíti. A felelősség alóli mentesítés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a szállító a megrendelő számára az átadott tervrajzok, modellek vagy a megrendelő ezekkel egyenértékű, egyéb leírásai vagy adatai alapján állított elő, és nem volt tudomása arról vagy az általa fejlesztett termékekkel összefüggésben nem kellett tudomással bírnia arról, hogy ezáltal oltalmi jogok sérülnek.

A szállító és a megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymást haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják az ismertté vált sérülési kockázatokról és állítólagos sérülésekről, és hogy alkalmat nyújtanak egymásnak arra, hogy a megfelelő igényekkel szemben egyhangúlag lépjenek fel.

6. Titoktartás<br/> 6.1 A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy szigorúan bizalmasan üzleti titokként kezeli az üzleti kapcsolat keretében kapott vagy ismertté vált, összes, nem közismert, kereskedelmi, műszaki és egyéb információt, és ezeket saját dolgozói számára csak azzal a feltétellel adja tovább, hogy a vonatkozó információk ismerete a megrendelő mindenkori megbízásának végrehajtásához szükséges. Az információk harmadik személynek történő továbbadása kizárólag a megrendelő kifejezett hozzájárulásával történik.

6.2 Amennyiben a megrendelő a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez a szállítónak adatkezelést szolgáló dokumentumokat, adatokat, információkat, szoftvert, anyagokat, típushoz kötött szerszámokat vagy készülékeket és tárgyakat (pl. mintákat, modelleket) enged át, az összes már fennálló és/vagy jövőben keletkező jog a megrendelőnél marad. A tulajdonjog nem száll át. A megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül tilos a szállítónak a számára átadott tárgyat, főként a tervrajzokat, modelleket, sablonokat, mintákat és hasonlókat a megrendelő és a szállító között megállapodott szerződéses céloktól eltérően felhasználni, sokszorosítani és/vagy harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tenni. A szállító kötelezettséget vállal, hogy a fejlesztés befejezése után a megrendelőnek visszaküldi a fent nevezett tárgyakat.

6.3 A fenti szabályozások arra az esetre is vonatkoznak, amikor a szállító kizárólag a megrendelő megrendelésének teljesítése céljából harmadik személytől megszerzi az ilyen anyagot vagy az anyag a szállító tulajdonában van, és az anyag vagy az anyag segítségével gyártandó termék azonban a megrendelő szaktudását tartalmazza vagy utóbbi testesül meg benne.

6.4 A szállító kötelezettséget vállal, hogy esetleges alvállalkozói a fenti szabályozásoknak megfelelő kötelezettséget vállalják.

6.5 A szállító csak a megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával reklámozhatja üzleti kapcsolatát.

6.6 Amennyiben szükséges, a felek a külön rendelkezések útján szabályozzák a titoktartásra vonatkozó, további megállapodásokat.

7. Vizsgálati és reklamációs kötelezettségek<br/> A megrendelő jogosult a szállítás tárgyait a rendes ügymenet keretében megvizsgálni az elfogadott szúrópróba eljárásokkal. Amennyiben esetleges hiányosságokat állapít meg, ezt haladéktalanul írásban közli a szállítóval. A szállító ennyiben lemond az elkésett kellékszavatossági bejelentésre alapozott kifogásról, ha haladéktalanul közlik vele a nevezett folyamatban felfedezett hiányosságokat, illetve felfedezésük után haladéktalanul a fel nem fedezett hiányosságokat.

8. Kellékszavatosság; alapvető felelősség
8.1 Az adásvétel és/vagy a szolgáltatás tárgyának a megállapodott minőséggel, funkcióval és teljesítménnyel kell rendelkeznie. Továbbá be kell tartani ezzel összefüggésben a munka- és egészségvédelem, környezetvédelem és tűzvédelem megfelelő, vonatkozó, kötelező szabályozásait. A technika általánosan elismert, mindenkor fennálló szabályait mindig be kell tartani, kivéve, ha a megrendelésből ettől eltérő követelmények következnek.

8.2 Amennyiben nem született ettől eltérő szerződéses rendelkezés, a tönkremenetel és az állapot rosszabbodásának veszélye az árucikk átvételének időpontjában az átvételi helyen átszáll a BVS-re (kárveszély átszállása). A hiányosságok elévülési határideje 24 hónap, és számítása a sikeres átvétel időpontjában kezdődik. Amennyiben az átvétel nem a szállító hibájából elhúzódik, a felek megállapodnak egy megfelelő szállítási határidőben.

8.3 A hiányosságokat az utójavítás keretében a szállítónak ingyenesen kell megszüntetnie. A költségmentesség kiterjed valamennyi olyan szolgáltatásra, amely az egyes esetben a mindenkori hiányosság megszüntetéséhez szükséges. Amennyiben az utánjavítás keretében a hiányosság megszüntetése nem lehetséges és/vagy nem elvárható a szállítótól, akkor a szállító köteles ingyenesen megtéríteni a megrendelőnek a hiányos teljesítést. Amennyiben a szállító késedelembe esik a hiba elhárításával és/vagy a hibaelhárítás sürgőssége miatt azt maga nem tudja elvégezni, akkor a megrendelőt megilleti az a jog, hogy a szükséges intézkedéseket a szállító költségére maga végezze el vagy harmadik személlyel elvégeztesse. Ebben az esetben a megrendelő megfelelően értesíti a szállítót a hibaelhárítás végrehajtása előtt. Abban az esetben, ha a szállító előzetes értesítése a hibaelhárítás sürgőssége miatt nem lehetséges, a megrendelő haladéktalanul pótolja azt. A szállító kellékszavatossága alapelveiből következő kötelezettségei ettől függetlenül fennállnak. Kivétel ez alól az olyan hiányosságokból eredő, esetleges kötelezettség, amelyet maga a megrendelő vagy egy harmadik személy által végrehajtott intézkedésekre kell visszavezetni.

8.4 A sikeres hibaelhárítás után a szolgáltatások írásos átvételével a 8.2 pont szerint újból kezdődik a szavatossági határidő számítása. Amennyiben a teljesítés megrendelő általi írásos átvétele nem történik meg a szolgáltatások elvégzése után nyolc munkanapon belül, az új elévülési határidő a fent nevezett nyolcnapos határidő leteltével kezdődik.

8.5 Az ezen túlmenő jogok és a szállítók felelősségvállalása tekintetében a törvényi szabályozások érvényesek.

9. Termékinformációk; veszélyes anyagok
9.1 A szállító köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani az összes szükséges termékinformációt, főként biztonsági adatlapot, feldolgozási tudnivalót, jelölési előírást, szerelési útmutatót, munkavédelmi intézkedést – ideértve az esetleges módosításokat – az áru szállításával, és ezeket a mindenkori jogilag vonatkozó szabályozásoknak megfelelően jelölni.

9.2 A szállító felelősséget vállal a REACH rendelet (1907/2006 EK sz.) vonatkozó előírásainak betartásáért, tekintettel a vegyi anyagok regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására. A szállító a megrendelő számára saját hatáskörében és felszólítás nélkül rendelkezésre bocsátja a REACH rendelet iránymutatása szerint szükséges biztonsági adatlapokat, valamint a további információkat. A szállító köteles betartani az anyagok a SVHC jelöltlistáján rögzített, esetleges korlátozását és/vagy betiltását. A szállító köteles elvégezni a szükséges kémiai elemzéseket, hogy szavatolja a káros anyagoktól való mentességet.

9.3 A szállító köteles a kémiai nyersanyagokat a CLP rendelet (1272/2008 EK sz.) iránymutatása szerint kezelni, azonosítani és megfelelően címkézni.

9.4 A szállító köteles gondoskodni arról, hogy a szállított áruk vagy árurészek megfeleljenek az RoHS (2011/65/EU irányelv) és a WEEE (2012/19/EU irányelv) követelményeinek, valamint a mindenkori nemzeti bevezetési előírásoknak (elektromos anyag rendelet és villamossági törvény). A gyártási folyamatokat a RoHS előírásainak megfelelően, az ártalmatlanítást a WEEE előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

10. Alvállalkozó; minimálbér
10.1 A szállító számára nem megengedett alvállalkozók bevonása a megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. Hozzájárulás esetén a szállító köteles megnevezni az alvállalkozót, valamint az igénybevétel okát. Továbbá a szállító köteles gondosan és lelkiismeretesen felügyelni az alvállalkozót és gondoskodni arról, hogy az alvállalkozó teljesítse az általa vállalt feladatokat a törvényi előírások iránymutatása szerint. Mindenekelőtt köteles időben teljesíteni fizetési kötelezettségeit és mentesíteni a megrendelőt az esetleges kötelezettségek alól. A szállító köteles tájékoztatást adni a megrendelőnek az általa a megbízások végrehajtásával megbízott alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzőkről. Az alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzők szállító általi megbízása a minimálbérről szóló törvény betartása érdekében nem történik előzetes, gondos vizsgálat nélkül. Ugyanez vonatkozik az alvállalkozói láncra. Hatósági vizsgálat keretében a szállító haladéktalanul a megrendelő rendelkezésére bocsátja a minimálbér betartásához szükséges igazolásokat.

10.2 A szállító kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatásokról vagy mellékszolgáltatásokról szóló megbízások keretében betartja a minimálbérről szóló törvény (többször módosított, 2014. augusztus 11-i, általános minimálbér szabályozásról szóló törvény, MiLoG) előírásait.

10.3 A szállító kötelezettséget vállal, hogy a MiLoG 13. § alapján, figyelemmel a munkavállalók kiküldetéséről szóló törvény (AentG) 14. §-ra mentesíti a megrendelő vagy az alvállalkozók és/vagy munkaerő-kölcsönzők megrendelői megbízások végrehajtásával megbízott munkavállalóit. A felelősség alóli mentesítés arra az esetre is vonatkozik, ha a megrendelőnél más jellegű kár keletkezik amiatt, hogy a szállító megsérti a minimálbérről szóló törvényt.

10.4 A fenti kötelezettségek megsértése esetén a megrendelőt rendkívüli felmondás joga illeti meg.

11. Viselkedési kódex
A szállító tiszteletben tartja valamennyi munkavállalói jogot, és szavatolja a mindenkori jogrend jogi szabályozásainak betartását. A szállító ügyel az esélyegyenlőségre és az egyenlő bánásmódra, megakadályozza a diszkrimináció bármilyen formáját, és megakadályozza a gyermekmunkát. A szállító viseli a felelősséget dolgozói egészségvédelméért, és betartja a környezetvédelmi előírásokat az érvényes környezetvédelmi törvények alapján. Megvédi a szállításokat az illetéktelen hozzáféréstől vagy beavatkozástól, és kizárólag megbízható és lelkiismeretes dolgozókat, illetve teljesítési segédeket alkalmaz teljesítéséhez. A szállító kötelezettséget vállal megbízható minőségirányítási rendszer működtetésére. Továbbá a szállító gondoskodik a korrupció és a vesztegetés megakadályozására.

A fenti viselkedési szabályok megsértése esetén a megrendelő jogosult felmondani a szerződést.

12. Kereskedelmi záradékok
Amennyiben az International Commercial Terms (INCOTERMS) szerinti kereskedelmi záradékokról születik megállapodás, ezek alkalmazása keretében az INCOTERMS 2010 mindenkor érvényes szövegezése irányadó.

13. Bírói illetékesség helye; Alkalmazandó jog
13.1 A bírói illetékesség helye kizárólag Hanau / Németországi Szövetségi Köztársaság. A megrendelő azonban jogosult keresetét a szállító székhelye szerint illetékes bíróságnál benyújtani.

13.2 Kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga érvényes a kollíziós jog és az ENSZ vételi joga (CISG) kizárása mellett.

14. Érvényességi záradék
Az általános beszerzési feltételek valamely szabályozásának érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Amennyiben valamely szabályozás hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor azt egy új, a hatálytalan és végrehajthatatlan szabályozás jogi és gazdasági eredményét leginkább megközelítő, hatályos rendelkezés helyettesíti.

downloads bvs cnc

Letöltés Most töltse le az Általános beszerzési feltételeket PDF fájlként.